Applications
Bars
   Menu
   Others
   ProgressBar
   ScrollBar
   StatusBar
   ToolBar
Buttons
   BitButton
   Button
   CheckBox
   Others
   Packs
   RadioButton
   SpinButton
Communications
   Internet
   Mail
   Others
   Packs
Databases
Edits
   ComboBox
   Edit
   MaskEdit
   Math
   Memo
   Others
   Packs
   Print
   Text
Forms
   Dialog
   Form
   Panel
IDE
Labels
   Label
   Others
Libraries
Lists
   Grid
   ListBox
   ListView
   Others
   Packs
   TreeView
Multimedia
   Audio
   Graph
   Image
   Others
   Packs
   Technology
   Video
Others
Securities
   Compression
   Security
Systems
   Help
   Information
   Others
Units
Od 22.9.1999
 

Edits:

AlRep v.1 (03.03.2002) - 12 Kb
   Soubor komponent podobných komponentám QuickReport, ale informace místo z databází získávají z aplikace. Použitelné, pokud chcete tisknout data obsažená a vytvořená pouze ve vaší aplikaci.
Author: Thomas Kerkmann
 
ALScrollingText v.1.02 (03.03.2002) - 3 Kb
   Pro horizontální rolování textu.
Author: Andrew Leigh
 
BrkApart v.1.00 (03.03.2002) - 4 Kb
   Komponenta, pomocí které lze rozdělit řetězec.
Author: Patrick Brisacier, Jean-Fabien Connault
 
CtrlToRTF v.1.0 (03.03.2002) - 8 Kb
   Tato komponenta konvertuje Delphi grid, edit, listbox, memo a label do formátu RTF.
Author: K. Nishita
 
DBMemoXpld v.0.99 (03.03.2002) - 6 Kb
   Komponenta podobná TDBMemo. Obsahuje "explodující" zobrazení.
Author: Wm. Rubenstein
 
DotFrame v.0.99 beta (03.03.2002) - 4 Kb
   Komponenta nakreslí tečkovaný rám podobně, jako je standardní rám Windows pro výběr většího počtu objektů.
Author: UtilMind Solutions
 
Drag and Drop v.3.6 (03.03.2002) - 136 Kb
   Komponenty umožňující správu přetahovaných souborů - soubory, zástupce a pod.
Author: Angus Johnson, Anders Melander & Graham Wideman
 
DragSelect v.1.0 (03.03.2002) - 172 Kb
   Komponenta pro podporu výběru technologií Drag&Drop.
Author: David Lively
 
EditBoxConv v.? (03.03.2002) - 6 Kb
   Editační pole, které automaticky převede vloženou hodnotu na reálné číslo.
Author: SG Walker Syberad
 
EditExp v.2.0 (03.03.2002) - 29 Kb
   Nativní komponenta pro vyhodnocování výrazů.
Author: Ricardo Barrenechea
 
EditNew v.2.2 (03.03.2002) - 20 Kb
   Balík 3 komponent TEdit, TMaskEdit a TDBEDIT s novými vlastnostmi. Pro nekomerční použití.
Author: Jose Maria Gias
 
EDSPrint v.2.3 (03.03.2002) - 22 Kb
   Programově nastavuje vlastnosti tiskárny, takže uživatel již nemusí nastavovat vlastnosti v dialogovém okně Nastavení tiskárny.
Author: Eminent Domain Software
 
EllipseEdit v.1.0 (03.03.2002) - 188 Kb
   Edit box s tlačítkem.
Author: Joel Jean
 
ExcelRpt v.2.12 (03.03.2002) - 80 Kb
   Generátor sestav pro Microsoft Excel 97/2000.
Author: Andrew N. Driazgov
 
Expression Evaluator v.1.4 (03.03.2002) - 14 Kb
   Tato komponenta je matematický parser pro Delphi. Umožňuje spočítat různé výrazy a výsledek vrátí v řetězcové formě.
Author: BitSoft Development, L.L.C.
 
FatMemo v.0.95 (03.03.2002) - 27 Kb
   Rozšířené TMemo o barvu, obrázky a linky.
Author: Gasper Kozak
 
fisThreadEdit v.1.01 (03.03.2002) - 7 Kb
   Komponenta vytvoří vlákno, které je vyvoláno při změně vlastnosti Text. Vhodné pro provádění pomalých operací na pozadí.
Author: First Internet Software House
 
GrEdit v.0.1 (03.03.2002) - 188 Kb
   TGrEdit je potomek TEdit s funkcemi pro určování typu, formátování a testování vstupních hodnot.
Author: GrMikeD
 
HistoryComboBox v.1.0 (03.03.2002) - 3 Kb
   Čte/zapisuje položky TComboBox do .ini souboru.
Author: Christian Holzner
 
HKStreams v.1.6 (03.03.2002) - 206 Kb
   Komponenta umožňující uložení více streamů do jednoho souboru. Stream lze také uložit s LHA kompresí nebo s kódováním Blowfish.
Author: Harry Kakoulidis
 
CheckedComboBox v.1.1 (03.03.2002) - 8 Kb
   Zašrtávací combobox - vlastně zaštrávací combobox s zaškrtávacím listboxem.
Author: Tsourinakis Antonis
 
IntegerNumber v.1.00.00 (03.03.2002) - 18 Kb
   TIntegerNumber je jednoduchá komponenta repreztentující celočíselné číslo.
Author: Glen Why
 
janReplace v.? (03.03.2002) - 11 Kb
   TjanReplace je "Najít a Nahradit" komponenta pro použití v textovém editoru.
Author: Jan Verhoeven
 
MathCtrl v.1.8 (03.03.2002) - 22 Kb
   TMathGrid a TMathCurve zobrazují objekty jako jsou křivky, úsečky, grafy atd.
TIntEdit a TFloatEdit umožňují editovat celá a reálná čísla.
Author: Dimak
 
Matrix v.1.01 (03.03.2002) - 16 Kb
   V jednotce se nacházejí dvě komponenty (TMatrix and TMatrixViewer). Umožňují provádět mnoho operací s matematickými maticemi.
Author: Vladimir M. Safin
 
mcComboBox v.0.1.3.86 (03.03.2002) - 5 Kb
   TComboBox potomek, který umožňuje prohledávání v seznamu vlastních položek.
Author: eMCee Software
 
mcPhoneEdit v.0.0.0.19 (03.03.2002) - 3 Kb
   TEditBox potomek, který umožňuje vkládat a zobrazovat telefonní čísla.
Author: eMCee Software
 
MemoPos v.1.0 (03.03.2002) - 2 Kb
   Komponenta, která vrací pozici kursoru (řádek a sloupec) v RichEdit, Memo nebo Edit komponentě.
Author: Martin Lundin
 
MSearch v.1.0 (03.03.2002) - 20 Kb
   TMSearch je komponenta pro jednoduché vyhledání umístění řetězce v textu.
Author: Mats Asplund
 
mwEdit v.0.92c (03.03.2002) - 512 Kb
   mw Edit je syntaxový zvýrazňovač pro:
HP48, C++, Java, Perl, DOS, DFM, ML, AWK, HTML, INI, VBScript, Galaxy PBEM, GEMBASE, TCL/TK, SQL.
Velice dobrý !!!
Author: Martin Waldenburg
 
mwEdit - Help v.0.92c (03.03.2002) - 858 Kb
   Nápověda pro mwEdit.
Author:
 
Parser v.10.1 (03.03.2002) - 21 Kb
   Přeloží a vypočítá matematické výrazy určené v runtime módu.
Author: Stefan Hoffmeister
 
PasswordEdit v.1.0 (03.03.2002) - 22 Kb
   Tato komponenta umožňuje vkládání hesla.
Author: James Azarja
 
PasswordEdit v.1.3 (03.03.2002) - 2 Kb
   Tato komponenta umožňuje vkládání hesla. Heslo je chráněno proti čtení zprávou WM_GETTEXT nebo změnou pomocí zprávy EM_SETPASSWORDCHAR.
Author: Andrzej Maliszewski
 
PBEditPack v.3.30.00.00 (03.03.2002) - 58 Kb
   PBEditPack je kolekce 7 editačních komponent: PBBinHexEdit, PBDBEdit, PBEdit, PBMaskEdit, PBNumEdit, PBSuperSpin a PBSpinEdit.
Author: Poul Bak
 
PrintPCh v.4.3 (03.03.2002) - 15 Kb
   PrintPage/AddPrintChart komponenty pro Náhled a tisk celého formuláře.
Author: W. Murto
 
PromptEdit v.1.01 (03.03.2002) - 6 Kb
   Editační prvek ve stylu MS Outlook.
Author: Stas Malinovski
 
Quick Report Editor v.2.1 (03.03.2002) - 50 Kb
   Kolekce komponent pro vylepšení generátoru tiskových sestav Quick Report.
Author: Demidov Andre
 
RangeBox & DBRangeBox v.1.0 (03.03.2002) - 5 Kb
   Komponenta kontrolující, jestli je určitá hodnota v daném rozsahu. RangeBox je určená pro standardní hodnoty a DBRangeBox pro hodnoty v databázové tabulce.
Author: Tom Deprez
 
RegComp v.? (03.03.2002) - 49 Kb
   Komponenta pro realizaci řady základních statistických a matematických funkcí (různé typy regresí, predikce hodnot, statistická vzdálenost atd.).
Author: Fred J. Edberg
 
Rungler v.1.01b (03.03.2002) - 10 Kb
   Komponenta umožňující transformaci kódu ruštiny (ANSI Cyrillic - Windows 1251) do latinky.
Author: Alexander Ilyin
 
RxCalcEditDlg v.1.00 (03.03.2002) - 3 Kb
   Dialog pro editaci čísel komponenty RxCalcEdit z knihovny RxLib.
Author: Craig Manley
 
RxNumComboEdit v.1.00 (03.03.2002) - 2 Kb
   Potomek TCustomNumEdit (z RxLib) umožňující editovat číselné hodnoty.
Author: Craig Manley
 
SaveQRep v.0.97 (03.03.2002) - 25 Kb
   Komponenta pro uložení definic tiskových sestav z TQuickRep.
Author: Gregor Doltar
 
Scanner v.1.02 (03.03.2002) - 13 Kb
   Tato komponenta obsahuje kompletní lexikální analýzu ascii souboru, jež je nezbytná pro realizaci parseru nějakého jazyku.
Author: Frank Plagge
 
SyntaxEditor v.1.3 (03.03.2002) - 486 Kb
   Unicode editor s barevně zvýrazněnou syntaxí. Pro nekomerční použití.
Author: Mike Lischke
 
TransparentEdit v.? (03.03.2002) - 2 Kb
   Transparentní editační prvek, zobrazující své okraje pouze v případě zaměření (fokusu). Neumožňuje výběr textu.
Author:
 
ValCtrls v.? (03.03.2002) - 4 Kb
   Tento balíček obsahuje několik editačních polí pro vstup údajů jednotlivých datových typů.
Author: Peter Andersson
 
WildMatch v.? (03.03.2002) - 7 Kb
   TWildMatch obsahuje rutiny pro porovnání dvou řetězců, kde jeden může obsahovat i divoké znaky (*, ?).
Author: Elliott Shevin
 
ZReport v.2.0 (03.03.2002) - 132 Kb
   Kolekce komponent pro vytvoření tiskové sestavy s výstupem v textovém módu.
Author: Y.A. Zaitsev
 

 © 1999-2000 SODEV, poslední aktualizace 03.03.2002
 Webmaster & webdesign - luku@volny.cz